İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Mehmet Emre Güler

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Turizm Fakültesi Dekanı
 • Öğretim Üyesi
 • Yayın Komisyonu Üye
 • Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yürütme Kurulu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Üretim Yönetimi
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme

Akademik Özgeçmiş


 • CAN GABERLİ YAĞMUR, GABERLİ ÜMİT, GÜLER MEHMET EMRE,IMPACT OF POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM ON TOURISM: A PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS, Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research, 2022, 20, 387 400
 • GÜVENOL BUĞCAN, GÜLER MEHMET EMRE,A CASE ANALYSIS OF CIRCULAR ECONOMY APPLICATIONS IN THERMAL ACCOMMODATION FACILITIES, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022, 53, 253 263
 • ÇAVUŞOĞLU FATİH, GÜLER MEHMET EMRE,Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Fethiye Destinasyonunda Bir Araştırma (A Research in Fethiye Destination on Determination of Local Residents Attitudes to the Development of Tourism), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2022, 10, 2422-2440
 • KARA DİLEK, KURT YILMAZ BENAN, GÜLER MEHMET EMRE,Turist Rehberlerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Algıların Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 2022, 17, 517 537
 • BÜYÜK ÖZGE, GÜLER MEHMET EMRE,Destinasyon Antropomorfizmi: Çanakkale İlinin Destinasyon Cinsiyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma (Destination Anthroporphism: A Qualitative Research on Destination Gender of Çanakkale), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9, 2503 2524
 • KÖMÜRCÜ SARIBAŞ SİMGE, ERTAMAY SELİN, GÜLER MEHMET EMRE,TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2021, 19, 146 165
 • GÜLER TOZLUOĞLU Ezgi, TOZLUOĞLU Çağlar, GÜLER DİLCAN, GÜLER MEHMET EMRE,SOCIAL MEDIA DATA AS A USER PERCEPTION TOOL: EVALUATION OF USER EXPERIENCES IN SULTANAHMET AREA, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021, 24, 243 260
 • KURT BENAN, GÜLER MEHMET EMRE, SÜRGEVİL DALKILIÇ OLCA,Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Küresel Salgınına Bakış Açılarının ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Journal of Yaşar University, 2021, 16, 960 981
 • GÜVENOL BUĞCAN, GÜNDÜZ ZAFER, GÜLER MEHMET EMRE,ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER VE TOPLUMSAL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TURİZM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021, 6, 204 227
 • GÜLER MEHMET EMRE,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,TUNCAY CAN SERKAN,OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMET KALİTESİ KRİTERLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ, Journal of Business in The Digital Age, 2020, 3, 36 49
 • KILICI Leyla,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,GÜLER MEHMET EMRE,Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi, Journal of Yaşar University, 2020, 15, 143 159
 • GÜLER MEHMET EMRE,SARAÇ TUĞBA,ALMADAĞ OSMAN,Çalışanların Farklılıkların Yönetimi İle İlgili Algılarının İş Tatminine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020, 15, 2394 2412
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜLER MEHMET EMRE,DEVELOPING QUALITY CONTROL CHARTS FOR THE CONTROL POINTS OF A FOOD PRODUCT, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2018, 8, 89 113
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜLER MEHMET EMRE,Developing Quality Control Charts for the Control Points of a Food Product, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2018, 8, 89 113
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,VISUAL SENSE OF THE CITIES AND THE IMPACT ON TOURISM: CASE OF IZMIR, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), 2017, 9, 202 204
 • ÇAVUŞOĞLU FATİH,GÜLER MEHMET EMRE,Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14, 47 64
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case Of Izmir, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2017, 9, 202 214
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2017, 9, 202 214
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE,Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 1, 17 25
 • MAYATÜRK AKYOL EVRİM,GÜLER MEHMET EMRE,Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach, Ege Akademik Bakış, 2017, 17, 201 214
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2017, 5, 3 19
 • ÇAVUŞOĞLU FATİH,GÜLER MEHMET EMRE,Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14, 47 64
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016, 1, 107 119
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Güler Mehmet Emre,Kültürel Farklılıkların Ziyaretçi Tercihlerine Etkisi: Van Akdamar Adası Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016, 1, 157 169
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels?, Journal of Yaşar University, 2016, 11, 113 123
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,GÜLER MEHMET EMRE,E-service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, 23, 1109 1116
 • GÜNDÜZ HATİCE,GÜLER MEHMET EMRE,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 30, 203 222
 • Gündüz H, Güler ME,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 30, 203-222
 • MERT NİHAT,GÜLER MEHMET EMRE,MERT Gülbin,Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki, Dayanışma, 2014, 121, 8 16
 • Mert N, Güler ME, Mert G,Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki , Dayanışma Dergisi, 2014, 2, 8-16
 • Akyol EM, Güler ME,Effects of Information Technology Use On Quality of Working Life in Hospitality Industry: Five-Star Hotel Case, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science (IJCEAS), 2014, 1-2, 42-50
 • GÜLER MEHMET EMRE,Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2012, 12, 161 170
 • Güler ME,Prioritization of Revenue Management Factors: A Synthetic Extent Analysis Approach, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2012, 12, 161-170
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 67 76
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,TOPOYAN MERT,İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerin Seçimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 25, 271 286
 • GÜRLER İBRAHİM,TOPOYAN MERT,GÜLER MEHMET EMRE,Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 51 58
 • Gürler İ, Güler ME, Topoyan M,Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 51-58
 • Gürler İ, Topoyan M, Güler ME,İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerinin Seçimi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 25, 271-286
 • Gürler İ, Güler ME,İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 67-76
 • GÜLER MEHMET EMRE,Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 8, 147 168
 • Güler ME,Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 8, 147-168
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 623 635
 • GÜLER MEHMET EMRE,BULUT ZEKİ ATIL,Getiri Yönetimini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi Bodrum ve Marmaris Yöresi Otellerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2009, 6, 49 55
 • GÜLER MEHMET EMRE,A Review of Management Science Applications of Discreete TimeMarkov Chains, The Review of Social, Economic and Business Studies, 2009, 10
 • Güler ME, Bulut ZA,Getiri Yönetimini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: Bodrum ve Marmaris Yöresi Otellerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - SOİD, 2009, 6, 49-55
 • Güler ME,Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 623-635
 • Güler ME,A Review of Managemenet Science Applications of Discrete Time Markov Chains, The Review of Social, Economic and Business Studies, 2009, 10-11, 1-16
 • GÜLER MEHMET EMRE,Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study, e-Journal of Yasar University, 2008, 12, 775 798
 • GÜLER MEHMET EMRE,Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi Kritik Başarı Faktörleri İle İlgili Ampirik Bir Çalışma, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2008, 45, 89 106
 • Güler ME,Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi: Kritik Başarı Faktörleri ile İlgili Bir Çalışma, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2008, 45, 89-106
 • Güler ME,Incorporating Multi-Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process: A Case Study, E-Journal of Yasar University, 2008, 3, 775-798
 • GÜLER MEHMET EMRE,Kritik Zincir Metodunun Ağ Dyagramına Dayalı Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Mevzuat Dergisi, 2006, 8, 1 11
 • Güler ME,Kritik Zincir Metodunun Ağ Diyagramına Dayalı Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Mevzuat Dergisi, 2006, 8, 1-15
 • GÜVENOL BUĞCAN, GÜLER MEHMET EMRE,E-Spor Oyuncularının Gözünden E-Spor Etkinliklerine Bir Bakış,22. Ulusal Turizm Kongresi,27.10.2022 , Burdur, TÜRKİYE, 14.12.2022
 • GÜVENOL BUĞCAN, GÜLER MEHMET EMRE,TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR VAKA ANALİZİ ,Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi,20.05.2022 , Denizli, TÜRKİYE, 20.09.2022
 • GÜLER MEHMET EMRE,SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,The Determination of Emotional Situations of Employees by Sternberg’xxs Love Theory: A Research in Five Star Accommodation Enterprises,17th International Business Congress,26.04.2018 28.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 28.04.2018
 • YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE,Elektronik Ortamda Yapılan Çevrimiçi Yorumlara Dayanarak Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerinden Duydukları Memnuniyetlerin Ve Beklentilerin Belirlenmesi,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi,28.05.2015 30.05.2015, Konya, TÜRKİYE, 28.05.2015
 • PALABIYIK FATMA,GÜLER MEHMET EMRE,İzmir İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet Mobbing Algıları,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28.05.2015 30.05.2015, KONYA, TÜRKİYE, 27.05.2015
 • GÜNDÜZ HATİCE,GÜLER MEHMET EMRE,Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti,4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,17.04.2015 17.04.2015, HATAY, TÜRKİYE, 17.04.2015
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği,Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi,14.05.2015 16.05.2015, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE, 01.06.2015
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey,Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi,10.12.2015 12.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 20.12.2015
 • Gelen Ö, Güler ME,ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN ÇEVRİMİÇİ YORUMLARA DAYANARAK TÜKETİCİLERİN YİYECEK–İÇECEK İŞLETMELERİNDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETLERİN VE BEKLENTİLERİN BELİRLENMESİ,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015
 • Palabıyık F, Güler ME,İzmir İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algıları,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015
 • Sarıbaş Ö, Kömürcü S, Güler ME, Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği ,Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi,14-16 Mayıs, Gümüşhane, Türkiye, 2015
 • Gündüz H, Güler ME,Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek – İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti,4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi,17.04.2015, Hatay, Türkiye, 2015
 • Gündüz H, Güler ME,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi,14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,3-5 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Gürler İ, Güler ME,Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kullanılan İnternet Tabanlı Uygulamaların Kalitelerinin Kullanıcı Tatmini Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,22-25 Mayıs, Isparta, Türkiye, 2014
 • Gürler İ, Güler ME,Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Öğrenim Yönetim Sistemi Seçim Probleminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı,13.Üretim Araştırmaları Sempozyumu,25-27 Eylül, Sakarya, Türkiye, 2013
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE,Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme,II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi,12.04.2012 15.04.2012, TÜRKİYE, 15.04.2012
 • Yılmaz L, Güler ME,Türkiye'de Muhafazakar Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme,II. Disiplinlerarası Turizm Kongresi,12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012
 • TOPOYAN MERT, GÜLER MEHMET EMRE, GÜRLER İBRAHİM,İklimlendirme Sistemi Seciminde Bulanik AHS Uygulamasi,VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu,24.10.2008 , TÜRKİYE, 11.11.2008
 • FIRAT AYTEKİN,BULUT ZEKİ ATIL,GÜLER MEHMET EMRE,Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma,13. Ulusal Pazarlama Kongresi,10.10.2008 12.10.2008, TÜRKİYE, 10.10.2008
 • Fırat A, Bulut ZA, Güler ME,Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma,13.Ulusal Pazarlama Kongresi,8-10 Ekim, Adana, Türkiye, 2008
 • GÜLER MEHMET EMRE,An Emprical Study of Revenue Management Practices in Hospitality Industry Case of Aegean Region Turkey,Canadian Operational Research Society (CORS) 2007 Annual Conference Proceedings,10.05.2007 13.05.2007, KANADA, 10.05.2007
 • Güler ME,An Emprical Study of Revenue Management Practice in Hospitality Industry: Case of Aegean Region, Turkey,Canadian Operational Research Society (CORS),14-16 Mayıs, London, Ontario, Kanada, 2007
 • SAYIN ESİN,GÜLER MEHMET EMRE,Determining Specification of Food Packaging with Quallity Function Deployment,11th International Conference on Productivity and Quality Research,13.12.2005 16.12.2005, 20.12.2005
 • Sayın E, Güler ME,Determining Specification of Food Packaging with Quality Function Deployment,11th International Conference on Productivity and Quality Research,14-16 Aralık, Delhi, Hindistan, 2005
 • KÖMÜRCÜ SARIBAŞ SİMGE, SARIBAŞ ÖZGÜR, GÜLER MEHMET EMRE, COVID-19 and Society, What Is Next for the Tourism Industry After COVID-19?, ISBN:978-3-031-13142-4, S:243 258, Springer Nature, 2022
 • GÜLER MEHMET EMRE, Endüstri 4.0 ve İşletme Yönetimi, Endüstri 4.0. ve Üretim Yönetimi, ISBN:978-625-436-577-5, S:67 90, Beta Yayınevi, 2022
 • KASAROĞLU KAAN, GÜLER MEHMET EMRE, Geçmişten Geleceğe Küçük Asya Anadolu, Türkiye’de Bulunan Ramsar Alanlarının Mevcut Durumlarının ve Ekoturizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, ISBN:978-625-8069-82-2, S:659 692, Paradigma Akademi, 2022
 • GÜLER MEHMET EMRE, Pandemide Turizm ve Ekonomi, Turizmde Niş Pazarların Önemi, ISBN:978-625-8024-60-9, S:66 69, Ekin Yayınevi, 2021
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, KÖMÜRCÜ SARIBAŞ SİMGE, GÜLER MEHMET EMRE, COVID-19 Pandemisinde İletişim, Koronavirüs ve Turizm İletişimi, ISBN:9786257409872, Akademisyen Yayınevi, 2021
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, GÜLER MEHMET EMRE, 21. YÜZYILDA TÜRKİYE MOĞOLİSTAN İLİŞKİLERİ, Kültür ve Turizm Açısından Türkiye-Moğolistan İlişkileri ve II. Köktürk Kağanlığı Turizm Kompleksi Örneği: Orhun Anıtları (Bilge Kağan, Kül Tigin Ve Tonyukuk), ISBN:9786057073709, S:131 152, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları, 2021
 • GÜLER MEHMET EMRE, 1 Adım, 23 Seyyah, 68 Rota, Barselona, Hamilton, Helsinki, ISBN:978-625-7258-67-8, S:314 325, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE, Rekreasyon: Tarihsel Gelişim, Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler, Rekreasyon Kavramı ve Türkiye’de Siyasal Kurumların Rekreatif Görevleri, ISBN:978-625-7296-30-4, S:361 388, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020
 • GÜLER MEHMET EMRE, Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, S:287 299, Detay Yayıncılık, 2017
 • DEMİR HULUSİ,AVUNDUK HÜSEYİN,GÜLER MEHMET EMRE, Proje Planlama ve Yönetimi, ISBN:978-605-320-517-3, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
 • GÜLER MEHMET EMRE, Toplam Kalite Yönetimi -Örgütsel Mükemmellik İçin-, İşyerinde Politikanın, Olumsuzlukların ve Çatışmaların Üstesinden Gelmek, ISBN:978-605-320-474-9, S:208 231, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE, Global Issues and Trends in Tourism, Tourist Guiding: "Cinderella" of the Tourism, ISBN:978-954-07-4138-3, S:203 216, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • KÖMÜRCÜ SİMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE, Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Mobil Pazarlama, ISBN: 978 - 605 - 333 - 385 - 2, S:189 216, Beta Yayıncılık, 2015
 • SÜRGEVİL DALKILIÇ OLCA,GÜLER MEHMET EMRE, ÖRGÜT Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Örgütsel Karar Verme, ISBN:978-605-320-144-1, NOBEL YAYINEVİ, 2015
 • GÜLER MEHMET EMRE,DOĞAN MUAMMER, Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, Reengineering, ISBN:978-605-4301-62-1, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010
 • DOĞAN İPEKGİL ÖZLEM; GÜLER MEHMET EMRE, Proje Yönetimi: Araştırma ve Geliştirme Prjelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 2006
 • VAROL AHMET; GÜLER MEHMET EMRE, Girişimcilik, ISBN:975-993-040-4, Ya-Pa Yayınevi, 2005
 • (2022), (Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir)
 • (2022), (Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar)
 • (2022), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2022), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2022), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2022), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2022), (Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach)
 • (2022), (Global Issues and Trends in Tourism)
 • (2022), (İklimlendirme Sistemi Seciminde Bulanik AHS Uygulamasi)
 • (2022), (Turist Rehberlerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Algıların Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma)
 • (2022), (IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY)
 • (2022), (ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER VE TOPLUMSAL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TURİZM)
 • (2022), (Turkiyede Profesyonel Turist Rehberlerinin Gastronomi Turizmine Bakisi)
 • (2022), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2022), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2022), (Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2022), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2022), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2022), (COVID-19 and Society)
 • (2022), (Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach)
 • (2022), (Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi)
 • (2021), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2021), (Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2021), (Tourist Guiding “Cinderella” of the Tourism)
 • (2021), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2021), (Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması)
 • (2021), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2021), (SOCIAL MEDIA DATA AS A USER PERCEPTION TOOL: EVALUATION OF USER EXPERIENCES IN SULTANAHMET AREA)
 • (2021), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2021), (Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey)
 • (2021), (Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach)
 • (2021), (TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)
 • (2021), (Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi)
 • (2021), (An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme)
 • (2021), (Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir)
 • (2021), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2021), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2021), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2021), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2021), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2020), (Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2020), (KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ZİYARETÇİ TERCİHLERİNE ETKİSİ VAN AKDAMAR ADASI ÖRNEĞİ)
 • (2020), (Tourist Guiding: "Cinderella" of the Tourism - Global Issues and Trends in Tourism)
 • (2020), (Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı)
 • (2020), (Proje Planlama ve Yönetimi)
 • (2020), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2020), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar-Mobil Pazarlama)
 • (2020), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2020), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2020), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2020), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2020), (Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi)
 • (2020), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2019), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2019), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2019), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2019), (DEVELOPING QUALITY CONTROL CHARTS FOR THE CONTROL POINTS OF A FOOD PRODUCT)
 • (2019), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2019), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2019), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (A Review of Management Science Applications of Discreete TimeMarkov Chains)
 • (2018), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerin Seçimi)
 • (2018), (An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme)
 • (2018), (Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2018), (Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case Of Izmir)
 • (2018), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2018), (Global Issues and Trends in Tourism)
 • (2018), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma)
 • (2018), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2018), (Proje Yönetimi Araştırma ve Geliştirme Prjelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler)
 • (2018), (Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey)
 • (2018), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2018), (Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması)
 • (2018), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2018), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2018), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2017), (Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma)
 • (2017), (İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki)
 • (2017), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2017), (Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı)
 • (2017), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2017), (Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach)
 • (2017), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2017), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2017), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2017), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2017), (Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • Çalışanların İşe Karşı Duygu Durumlarının Sternberg’xxin Aşk Kuramıyla Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5664),1.09.2018
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,5.10.2006
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Araştırma Projesi, Koordinatör, (15000),15.09.2006
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Araştırma Projesi, Koordinatör, (15000),15.09.2006
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016
 • International Review of Economics and Management, 2016
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2016
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2015
 • Technical Gazette, 2015
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science, 2014
 • International Journal of Economics and Administrative Sciences
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • International Journal Of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Editör,
 • Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Editör,
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Editör, 2014
 • SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, Editör kurulu üyeliği, 2016-2016
 • Konaklama işletmelerinde kullanılan otel yönetim sistemlerinin hizmet kalitesi kriterlerinin önceliklendirilmesi: İzmir il merkezinde bir araştırma, CAN SERKAN TUNCAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmelerinde kullanılan otel yönetim sistemlerinin hizmet kalitesi kriterlerinin önceliklendirilmesi: İzmir il merkezinde bir araştırma, CAN SERKAN TUNCAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Termal turizmde hizmet kalitesi boyutlarının analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklendirilmesi, LEYLA KILICI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Termal turizmde hizmet kalitesi boyutlarının analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklendirilmesi, LEYLA KILICI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek  bölümlerinde çalışan işgörenlerin tükenmişlik durumları: Bodrum örneği, ŞAHİN YILDIZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tarım turizmi (Tatuta) projesi kapsamında faaliyet gösteren ekolojik çiftliklerde bir araştırma: İzmir ili örneği, SERPİL ŞEKERLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri: Manavgat örneği, HAYRİYE ERSOY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: İzmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma, FATİH ÇAVUŞOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sağlık turizmi kapsamında Pamukkale termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı belgeli otellerde müşteri memnuniyetinin belirlenmesi, HATİCE GÜNDÜZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • A research on tour guides'use of emotional labor and the relationship between their job satisfaction and burnout levels: The sample of Izmir, FERAY İRİGÜLER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üretim Araştırmaları Derneği, Üyelik, 2012
 • Türkiye Bilişim Derneği, Üyelik, 2002 - 2015
 • Kongre, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gümüşhane, 2015
 • Sempozyum, 12.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gediz Üniversitesi - İzmir, 2012

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat