İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Mehmet Emre Güler

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Turizm Fakültesi Dekanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Üretim Yönetimi
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme

Akademik Özgeçmiş


 • BÜYÜK ÖZGE, GÜLER MEHMET EMRE,Destinasyon Antropomorfizmi: Çanakkale İlinin Destinasyon Cinsiyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma (Destination Anthroporphism: A Qualitative Research on Destination Gender of Çanakkale), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9, 2503 2524
 • KÖMÜRCÜ SARIBAŞ SİMGE, ERTAMAY SELİN, GÜLER MEHMET EMRE,TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2021, 19, 146 165
 • GÜLER TOZLUOĞLU Ezgi, TOZLUOĞLU Çağlar, GÜLER DİLCAN, GÜLER MEHMET EMRE,SOCIAL MEDIA DATA AS A USER PERCEPTION TOOL: EVALUATION OF USER EXPERIENCES IN SULTANAHMET AREA, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021, 24, 243 260
 • KURT BENAN, GÜLER MEHMET EMRE, SÜRGEVİL DALKILIÇ OLCA,Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Küresel Salgınına Bakış Açılarının ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Journal of Yaşar University, 2021, 16, 960 981
 • GÜVENOL BUĞCAN, GÜNDÜZ ZAFER, GÜLER MEHMET EMRE,ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER VE TOPLUMSAL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TURİZM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021, 6, 204 227
 • GÜLER MEHMET EMRE,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,TUNCAY CAN SERKAN,OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMET KALİTESİ KRİTERLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ, Journal of Business in The Digital Age, 2020, 3, 36 49
 • KILICI Leyla,ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,GÜLER MEHMET EMRE,Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi, Journal of Yaşar University, 2020, 15, 143 159
 • GÜLER MEHMET EMRE,SARAÇ TUĞBA,ALMADAĞ OSMAN,Çalışanların Farklılıkların Yönetimi İle İlgili Algılarının İş Tatminine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020, 15, 2394 2412
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜLER MEHMET EMRE,DEVELOPING QUALITY CONTROL CHARTS FOR THE CONTROL POINTS OF A FOOD PRODUCT, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2018, 8, 89 113
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,ÖZDAĞOĞLU GÜZİN,GÜLER MEHMET EMRE,Developing Quality Control Charts for the Control Points of a Food Product, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2018, 8, 89 113
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,VISUAL SENSE OF THE CITIES AND THE IMPACT ON TOURISM: CASE OF IZMIR, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (IJ-SSHS), 2017, 9, 202 204
 • ÇAVUŞOĞLU FATİH,GÜLER MEHMET EMRE,Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14, 47 64
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case Of Izmir, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2017, 9, 202 214
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2017, 9, 202 214
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE,Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2017, 1, 17 25
 • MAYATÜRK AKYOL EVRİM,GÜLER MEHMET EMRE,Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach, Ege Akademik Bakış, 2017, 17, 201 214
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2017, 5, 3 19
 • ÇAVUŞOĞLU FATİH,GÜLER MEHMET EMRE,Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14, 47 64
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016, 1, 107 119
 • Kömürcü Simge, Sarıbaş Özgür, Güler Mehmet Emre,Kültürel Farklılıkların Ziyaretçi Tercihlerine Etkisi: Van Akdamar Adası Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016, 1, 157 169
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels?, Journal of Yaşar University, 2016, 11, 113 123
 • ÖZDAĞOĞLU AŞKIN,GÜLER MEHMET EMRE,E-service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, 23, 1109 1116
 • GÜNDÜZ HATİCE,GÜLER MEHMET EMRE,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 30, 203 222
 • Gündüz H, Güler ME,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 30, 203-222
 • MERT NİHAT,GÜLER MEHMET EMRE,MERT Gülbin,Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki, Dayanışma, 2014, 121, 8 16
 • Mert N, Güler ME, Mert G,Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki , Dayanışma Dergisi, 2014, 2, 8-16
 • Akyol EM, Güler ME,Effects of Information Technology Use On Quality of Working Life in Hospitality Industry: Five-Star Hotel Case, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science (IJCEAS), 2014, 1-2, 42-50
 • GÜLER MEHMET EMRE,Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2012, 12, 161 170
 • Güler ME,Prioritization of Revenue Management Factors: A Synthetic Extent Analysis Approach, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2012, 12, 161-170
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 67 76
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,TOPOYAN MERT,İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerin Seçimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 25, 271 286
 • GÜRLER İBRAHİM,TOPOYAN MERT,GÜLER MEHMET EMRE,Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 51 58
 • Gürler İ, Güler ME, Topoyan M,Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 51-58
 • Gürler İ, Topoyan M, Güler ME,İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerinin Seçimi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011, 25, 271-286
 • Gürler İ, Güler ME,İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2011, 48, 67-76
 • GÜLER MEHMET EMRE,Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 8, 147 168
 • Güler ME,Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 8, 147-168
 • GÜRLER İBRAHİM,GÜLER MEHMET EMRE,Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 623 635
 • GÜLER MEHMET EMRE,BULUT ZEKİ ATIL,Getiri Yönetimini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi Bodrum ve Marmaris Yöresi Otellerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2009, 6, 49 55
 • GÜLER MEHMET EMRE,A Review of Management Science Applications of Discreete TimeMarkov Chains, The Review of Social, Economic and Business Studies, 2009, 10
 • Güler ME, Bulut ZA,Getiri Yönetimini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: Bodrum ve Marmaris Yöresi Otellerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - SOİD, 2009, 6, 49-55
 • Güler ME,Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 623-635
 • Güler ME,A Review of Managemenet Science Applications of Discrete Time Markov Chains, The Review of Social, Economic and Business Studies, 2009, 10-11, 1-16
 • GÜLER MEHMET EMRE,Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study, e-Journal of Yasar University, 2008, 12, 775 798
 • GÜLER MEHMET EMRE,Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi Kritik Başarı Faktörleri İle İlgili Ampirik Bir Çalışma, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2008, 45, 89 106
 • Güler ME,Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi: Kritik Başarı Faktörleri ile İlgili Bir Çalışma, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2008, 45, 89-106
 • Güler ME,Incorporating Multi-Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process: A Case Study, E-Journal of Yasar University, 2008, 3, 775-798
 • GÜLER MEHMET EMRE,Kritik Zincir Metodunun Ağ Dyagramına Dayalı Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Mevzuat Dergisi, 2006, 8, 1 11
 • Güler ME,Kritik Zincir Metodunun Ağ Diyagramına Dayalı Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Mevzuat Dergisi, 2006, 8, 1-15
 • GÜLER MEHMET EMRE,SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme,III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium,20.04.2018 21.04.2018, 20.04.2018
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,The Determination of Emotional Situations of Employees by Sternberg’xxs Love Theory: A Research in Five Star Accommodation Enterprises,17th International Business Congress,26.04.2018 28.04.2018, İZMİR, TÜRKİYE, 28.04.2018
 • YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE,Elektronik Ortamda Yapılan Çevrimiçi Yorumlara Dayanarak Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerinden Duydukları Memnuniyetlerin Ve Beklentilerin Belirlenmesi,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi,28.05.2015 30.05.2015, Konya, TÜRKİYE, 28.05.2015
 • PALABIYIK FATMA,GÜLER MEHMET EMRE,İzmir İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet Mobbing Algıları,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28.05.2015 30.05.2015, KONYA, TÜRKİYE, 27.05.2015
 • GÜNDÜZ HATİCE,GÜLER MEHMET EMRE,Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti,4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu,17.04.2015 17.04.2015, HATAY, TÜRKİYE, 17.04.2015
 • SARIBAŞ ÖZGÜR,KÖMÜRCÜ SİMGE,GÜLER MEHMET EMRE,Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği,Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi,14.05.2015 16.05.2015, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE, 01.06.2015
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE,Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey,Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi,10.12.2015 12.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 20.12.2015
 • Gelen Ö, Güler ME,ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN ÇEVRİMİÇİ YORUMLARA DAYANARAK TÜKETİCİLERİN YİYECEK–İÇECEK İŞLETMELERİNDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYETLERİN VE BEKLENTİLERİN BELİRLENMESİ,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015
 • Palabıyık F, Güler ME,İzmir İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algıları,I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi,28-30 Mayıs, Konya, Türkiye, 2015
 • Sarıbaş Ö, Kömürcü S, Güler ME, Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği ,Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi,14-16 Mayıs, Gümüşhane, Türkiye, 2015
 • Gündüz H, Güler ME,Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek – İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti,4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi,17.04.2015, Hatay, Türkiye, 2015
 • Gündüz H, Güler ME,Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi,14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,3-5 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Gürler İ, Güler ME,Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kullanılan İnternet Tabanlı Uygulamaların Kalitelerinin Kullanıcı Tatmini Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,22-25 Mayıs, Isparta, Türkiye, 2014
 • Gürler İ, Güler ME,Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Öğrenim Yönetim Sistemi Seçim Probleminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı,13.Üretim Araştırmaları Sempozyumu,25-27 Eylül, Sakarya, Türkiye, 2013
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE,Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme,II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi,12.04.2012 15.04.2012, TÜRKİYE, 15.04.2012
 • Yılmaz L, Güler ME,Türkiye'de Muhafazakar Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme,II. Disiplinlerarası Turizm Kongresi,12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012
 • FIRAT AYTEKİN,BULUT ZEKİ ATIL,GÜLER MEHMET EMRE,Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma,13. Ulusal Pazarlama Kongresi,10.10.2008 12.10.2008, TÜRKİYE, 10.10.2008
 • Fırat A, Bulut ZA, Güler ME,Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma,13.Ulusal Pazarlama Kongresi,8-10 Ekim, Adana, Türkiye, 2008
 • GÜLER MEHMET EMRE,An Emprical Study of Revenue Management Practices in Hospitality Industry Case of Aegean Region Turkey,Canadian Operational Research Society (CORS) 2007 Annual Conference Proceedings,10.05.2007 13.05.2007, KANADA, 10.05.2007
 • Güler ME,An Emprical Study of Revenue Management Practice in Hospitality Industry: Case of Aegean Region, Turkey,Canadian Operational Research Society (CORS),14-16 Mayıs, London, Ontario, Kanada, 2007
 • SAYIN ESİN,GÜLER MEHMET EMRE,Determining Specification of Food Packaging with Quallity Function Deployment,11th International Conference on Productivity and Quality Research,13.12.2005 16.12.2005, 20.12.2005
 • Sayın E, Güler ME,Determining Specification of Food Packaging with Quality Function Deployment,11th International Conference on Productivity and Quality Research,14-16 Aralık, Delhi, Hindistan, 2005
 • KASAROĞLU KAAN, GÜLER MEHMET EMRE, Geçmişten Geleceğe Küçük Asya Anadolu, Türkiye’de Bulunan Ramsar Alanlarının Mevcut Durumlarının ve Ekoturizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, ISBN:978-625-8069-82-2, S:659 692, Paradigma Akademi, 2022
 • GÜLER MEHMET EMRE, Pandemide Turizm ve Ekonomi, Turizmde Niş Pazarların Önemi, ISBN:978-625-8024-60-9, S:66 69, Ekin Yayınevi, 2021
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, KÖMÜRCÜ SARIBAŞ SİMGE, GÜLER MEHMET EMRE, COVID-19 Pandemisinde İletişim, Koronavirüs ve Turizm İletişimi, ISBN:9786257409872, Akademisyen Yayınevi, 2021
 • SARIBAŞ ÖZGÜR, GÜLER MEHMET EMRE, 21. YÜZYILDA TÜRKİYE MOĞOLİSTAN İLİŞKİLERİ, Kültür ve Turizm Açısından Türkiye-Moğolistan İlişkileri ve II. Köktürk Kağanlığı Turizm Kompleksi Örneği: Orhun Anıtları (Bilge Kağan, Kül Tigin Ve Tonyukuk), ISBN:9786057073709, S:131 152, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları, 2021
 • GÜLER MEHMET EMRE, 1 Adım, 23 Seyyah, 68 Rota, Barselona, Hamilton, Helsinki, ISBN:978-625-7258-67-8, S:314 325, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020
 • YILMAZ LEVENT,GÜLER MEHMET EMRE, Rekreasyon: Tarihsel Gelişim, Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler, Rekreasyon Kavramı ve Türkiye’de Siyasal Kurumların Rekreatif Görevleri, ISBN:978-625-7296-30-4, S:361 388, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020
 • GÜLER MEHMET EMRE, Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, S:287 299, Detay Yayıncılık, 2017
 • DEMİR HULUSİ,AVUNDUK HÜSEYİN,GÜLER MEHMET EMRE, Proje Planlama ve Yönetimi, ISBN:978-605-320-517-3, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
 • GÜLER MEHMET EMRE, Toplam Kalite Yönetimi -Örgütsel Mükemmellik İçin-, İşyerinde Politikanın, Olumsuzlukların ve Çatışmaların Üstesinden Gelmek, ISBN:978-605-320-474-9, S:208 231, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
 • İRİGÜLER FERAY,GÜLER MEHMET EMRE, Global Issues and Trends in Tourism, Tourist Guiding: "Cinderella" of the Tourism, ISBN:978-954-07-4138-3, S:203 216, St. Kliment Ohridski University Press, 2016
 • KÖMÜRCÜ SİMGE,YATKIN ÖZLEM,GÜLER MEHMET EMRE, Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Mobil Pazarlama, ISBN: 978 - 605 - 333 - 385 - 2, S:189 216, Beta Yayıncılık, 2015
 • SÜRGEVİL DALKILIÇ OLCA,GÜLER MEHMET EMRE, ÖRGÜT Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Örgütsel Karar Verme, ISBN:978-605-320-144-1, NOBEL YAYINEVİ, 2015
 • GÜLER MEHMET EMRE,DOĞAN MUAMMER, Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, Reengineering, ISBN:978-605-4301-62-1, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2010
 • DOĞAN İPEKGİL ÖZLEM; GÜLER MEHMET EMRE, Proje Yönetimi: Araştırma ve Geliştirme Prjelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 2006
 • VAROL AHMET; GÜLER MEHMET EMRE, Girişimcilik, ISBN:975-993-040-4, Ya-Pa Yayınevi, 2005
 • (2021), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2021), (Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2021), (Tourist Guiding “Cinderella” of the Tourism)
 • (2021), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2021), (Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması)
 • (2021), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2021), (SOCIAL MEDIA DATA AS A USER PERCEPTION TOOL: EVALUATION OF USER EXPERIENCES IN SULTANAHMET AREA)
 • (2021), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2021), (Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey)
 • (2021), (Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach)
 • (2021), (TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)
 • (2021), (Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi)
 • (2021), (An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme)
 • (2021), (Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir)
 • (2021), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2021), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2021), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2021), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2021), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2020), (Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2020), (KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ZİYARETÇİ TERCİHLERİNE ETKİSİ VAN AKDAMAR ADASI ÖRNEĞİ)
 • (2020), (Tourist Guiding: "Cinderella" of the Tourism - Global Issues and Trends in Tourism)
 • (2020), (Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı)
 • (2020), (Proje Planlama ve Yönetimi)
 • (2020), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2020), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar-Mobil Pazarlama)
 • (2020), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2020), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2020), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2020), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2020), (Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi)
 • (2020), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2019), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2019), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2019), (Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma)
 • (2019), (DEVELOPING QUALITY CONTROL CHARTS FOR THE CONTROL POINTS OF A FOOD PRODUCT)
 • (2019), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2019), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2019), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (A Review of Management Science Applications of Discreete TimeMarkov Chains)
 • (2018), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerin Seçimi)
 • (2018), (An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme)
 • (2018), (Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • (2018), (Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case Of Izmir)
 • (2018), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2018), (Global Issues and Trends in Tourism)
 • (2018), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2018), (Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma)
 • (2018), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2018), (Proje Yönetimi Araştırma ve Geliştirme Prjelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler)
 • (2018), (Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey)
 • (2018), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2018), (Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması)
 • (2018), (Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey)
 • (2018), (Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi)
 • (2018), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2017), (Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma)
 • (2017), (İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki)
 • (2017), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2017), (Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı)
 • (2017), (Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels)
 • (2017), (Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach)
 • (2017), (Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study)
 • (2017), (Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar)
 • (2017), (E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS)
 • (2017), (Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği)
 • (2017), (Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme)
 • Çalışanların İşe Karşı Duygu Durumlarının Sternberg’xxin Aşk Kuramıyla Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5664),1.9.2018
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,5.10.2006
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Araştırma Projesi, Koordinatör, (15000),15.9.2006
 • BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİ, Koordinatör, Araştırma Projesi, Koordinatör, (15000),15.9.2006
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016
 • International Review of Economics and Management, 2016
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2016
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2015
 • Technical Gazette, 2015
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science, 2014
 • International Journal of Economics and Administrative Sciences
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Baş Editör,
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Editör kurulu üyeliği,
 • International Journal of Contemporary Tourism Research, Editör,
 • Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Editör,
 • International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Editör, 2014
 • SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, Editör kurulu üyeliği, 2016-2016
 • Konaklama işletmelerinde kullanılan otel yönetim sistemlerinin hizmet kalitesi kriterlerinin önceliklendirilmesi: İzmir il merkezinde bir araştırma, CAN SERKAN TUNCAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmelerinde kullanılan otel yönetim sistemlerinin hizmet kalitesi kriterlerinin önceliklendirilmesi: İzmir il merkezinde bir araştırma, CAN SERKAN TUNCAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Termal turizmde hizmet kalitesi boyutlarının analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklendirilmesi, LEYLA KILICI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Termal turizmde hizmet kalitesi boyutlarının analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklendirilmesi, LEYLA KILICI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek  bölümlerinde çalışan işgörenlerin tükenmişlik durumları: Bodrum örneği, ŞAHİN YILDIZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tarım turizmi (Tatuta) projesi kapsamında faaliyet gösteren ekolojik çiftliklerde bir araştırma: İzmir ili örneği, SERPİL ŞEKERLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri: Manavgat örneği, HAYRİYE ERSOY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: İzmir il merkezindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma, FATİH ÇAVUŞOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sağlık turizmi kapsamında Pamukkale termal kaynaklarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı belgeli otellerde müşteri memnuniyetinin belirlenmesi, HATİCE GÜNDÜZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • A research on tour guides'use of emotional labor and the relationship between their job satisfaction and burnout levels: The sample of Izmir, FERAY İRİGÜLER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üretim Araştırmaları Derneği, Üyelik, 2012
 • Türkiye Bilişim Derneği, Üyelik, 2002 - 2015
 • Kongre, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gümüşhane, 2015
 • Sempozyum, 12.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gediz Üniversitesi - İzmir, 2012

Araştırma Alanları

 • Üretim Yönetimi
 • Turizm

Dersler

Menüyü Kapat