İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yayınlar - Uluslararası Makaleler

Sarıbaş, Ö. and Demir, C. (2020). “Sensory Studies as a Multidisciplinary Research Field and Its Use in Tourism Research: A Bibliometric Analysis on Tourism Literature”, Tourism Academic Journal, 7(1), 269-283.

Yıdız, Ö.E. and Sarıbaş, Ö. (2019). “Tasting Gaziantep: How Local Food Shapes Sense of Place”, Business & Management Studies: An International Journal”, 7 (5), 2873 - 2890

Özlem Yatkın, Sakin-Yılmazer, M. (2018) Kısmi Pişirilmiş Buğdayın Kullanım Olanakları, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: Ek.1, Bahar: 360-370.

Sonuç, N. (2018). Developing Tourism in Foça: Views of Undergraduate Students. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 20-32.

Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S. and Güler, M.E. (2017). “Visual Sense of The Cities And The Impact on Tourism: Case of Izmir” International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 9, No 1, 2017 ISSN: 1309-8063.

 

Isleroglu, H., Sakin-Yilmazer, M., Kemerli-Kalbaran, T., Üren, A., Kaymak-Ertekin, F. (2017) Kinetics of Colour, Chlorophyll, and Ascorbic Acid Content in Spinach Baked in Different Types of Oven, International Journal of Food Properties, Vol. 20, No. 11, 2456–2465.

Yatkın, Ö., Sakin-Yılmazer, M. (2017) Turizm Alanında ve Yiyecek İçecek Bölümlerinde Tükenmişlik Sendromu ile İş Doyumunun Değerlendirilmesi, International Journal of Contemporary Tourism Research 1,  8 – 16.

Hilal Isleroglu, Melike Sakin-Yilmazer, Tansel Kemerli-Kalbaran, Ali Üren & Figen Kaymak-Ertekin (2016): Kinetics of colour, chlorophyll and ascorbic acid content in spinach baked in different types of oven, International Journal of Food Properties, DOI:10.1080/10942912.2016.1240689

Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S. and Güler, M.E. (2016) Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Volume 1, Issue: 2, 107-119

Kömürcü, S., Sarıbaş, Ö. ve Güler, M.E. (2016). Kültürel Farklılıkların Ziyaretçi Algılarına Etkisi: Van-Akdamar Örnegi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 157-169.

Lale, C., Kömürcü, S. ve Günlü, E. (2016). Turizm Sektörü Odaklı Filmlerde Sergilenen Liderlik Profilleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 170-183.

Aytuğ Arslan, Hasan Ali Polat, Guidance Services and Legal Regulations Aimed at Interpreters and Guides in the 19th century Ottoman Empire, Tourism Management Perspectives, 2016, 19, 40-47.

Öter, Z. 2016. Cultural tourism in Southern Africa (Güney Afrika’da kültür turizmi), Journal of Heritage Tourism, DOI: 10.1080/1743873X.2016.1173861

Öter, Z., M.Y. Çetinkaya. 2016. Interfaith Tourist Behaviour at Religious Heritage Sites: House of the Virgin Mary Case in Turkey (Farklı dinlere mensup turistlerin dini miras alanlarındaki davranışı: Türkiye’den Meryem Ana Evi örneği), International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4 (4), Article 2. (1-18)

   

ÇOKİŞLER, Nazım; Aytuğ ARSLAN & Dilek Elvan ÇOKİŞLER. (2016).  “Silahlı Çatışmaların Somut Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerinin Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi”, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 2016(24), 15-25.,Doi: 10.5505/pausbed.2016.29491.

Çetinkaya, M.Y., Z. Öter. 2016. Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re-visiting Intention: a research in Istanbul (Turlarda turist rehberlerinin turist tatmin düzeyi ve yeniden ziyaret niyeti üzerindeki etkisi: İstanbul’da bir araştırma), EJTHR, 7 (1): 40-54. DOI 10.1515/ejthr-2016-0005

Kömürcü, S. and Sarıbaş, Ö. (2016) “The Feelings of The Visitors Participating in Religious Tourism The Case of Virgin Mary House in Izmir” International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Vol 6, No 1-2,  p.31 - 42

AlJahwari, D., Sirakaya-Turk, E., Altintas, V. (2016), “Evaluating Communication Competency of Tour Guides Using a Modified Importance-Performance Analysis (MIPA)”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.28, No:2 (basım aşamasında-forthcoming)

Aytuğ Arslan; Hasan Ali Polat, The Ottoman Empire's First Attempt to Establish Hotels in Istanbul: The Ottoman Imperial Hotels Company, Tourism Management, 2015, 51, 103-111. [SSCI]

ÇOKİŞLER, Nazım & Ali TÜRKER. (2015).  “Mutfak Kültürünün Turizm Ürünü Olarak Kullanım Etkinliğinin İncelenmesi: Ayder Turizm Merkezi Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6(14), 122-136, Doi: 10.17823/gusb.246 .

ÇOKİŞLER, Nazım & Ali TÜRKER. (2015). “Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı”, KARAM Karadeniz Araştırmaları Dergisi,  Kış Sayı 44, 33-57.

Demir, C. and Sarıbaş, O. (2015) “Overview of Voluntourism in Turkey: An Implication Towards the Experıence of Volunteers and Their Motivation” International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Vol 5, No 1-2

Zağralı, E. ve A. Akbaba, “Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 10 (40), 6633-6644 (2015).

Kurar, İ., A. Akbaba ve M.E. İnal, “A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism: The Case of Tarsus”, Tourism Academic Journal, 2 (1), 61-76 (2015).

Öter, Z. 2015. Advanced introduction to cultural economics (Kültür ekonomisine giriş: ileri üdzey), Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2015.1013261.

Öter, Z. 2015. Handbook of research on innovation in tourism industries (Turizm endüstrilerinde inovasyon araştırmaları el kitabı), Tourism Analysis: An Interdisciplinary Tourism and Hospitality Journal, Vol. 20, No. 1, pp. 139-140.  ISSN: 1083-5423, E-ISSN: 1943-3999.

Çetinkaya, M.Y., Z. Öter. 2015. Sustainable valorization of cultural heritage via tour guides: Turkish case of Ephesus ancient city (Kültürel mirasın turist rehberleri ile sürdürülebilir kıymetlendirilmesi: Türkiye’den Efes antik kenti örneği), PASOS, 3 (6): 1401-1412.

ÇETİNTÜRK, İ., ADIGÜZEL, O. ve DEMİR, C. (2015) “Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma” Journal of International Social Research, 8(36): 819-833

Süer, S. (2015). Yatırımcı Beklentilerinin Black-Litterman Optimizasyon Modeli İle Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul Uygulaması; International Journal of Social Science, Doi Number: Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss2792, Number: 34, P. 299-320, Spring II.

Melike Sakin-Yilmazer (2015), Convective Drying Behavior of Tarhana Dough, Journal of Food Process Engineering, 40: e12296, 1-8.

Bertan, S., Altıntaş, V. (2013), “Visitor’s Perception of a Tourism Destination: The Case of Pamukkale”, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol:8, No:1, p.115-132

Bertan, S., Turk, E.S., Altıntaş, V. (2013), “Tourism Impacts and Support for Tourism Development: The Case of Pamukkale in Turkey”, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol:8, No:2, p.97-115.

DEMİR, Cengiz, Ayşe Nazlı, Ayyıldız UNNU ve Emel, ERTURK. (2011). “Diagnosing the Organizational Culture of a Turkish Pharmaceutical Company Based on the Competing Values Framework,” Journal of Business Economics and Management, 12 (1): 197-217.

 

 

Menüyü Kapat