İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tamamlanan Tezler

 

FAKÜLTEMİZDE TAMAMLANAN TEZLER

Tez Yazarı

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Alper Nisari (YL)

Ziyaretçilerin Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Analizi: Çeşme Örneği

 Doç. Dr. Melike Yılmazer

  Özlem Yatkın (YL)

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek İçecek Bölümü Çalışanlarının İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma  Dr. Öğr. Üyesi Melike Yılmazer

  Egem Zağralı (YL)

Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi: İzmir Yarımada Örneği

  Prof. Dr. Atilla Akbaba

  Özgür Sarıbaş (YL)

Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarını Etkileyen Unsurlar: Antalya ve İzmir Örneği

  Prof. Dr.  Cengiz Demir

  Mehmet Yavuz      Çetinkaya (YL)

Role of Tour Guides on Tourist Satisfaction Level in Guided Tours and Impact on Tourist Re-visiting Intention: A Research in Istanbul.

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Hatice Gündüz (YL)

Sağlık Turizmi Kapsamında Pamukkale Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi

  Doç. Dr. Mehmet Emre Güler

  Feray İrigüler (YL)

A Research on Tour Guides use of Emotional Labor and The Relationship between Their Job Satisfaction and Burnout Levels: The Sample of Izmir

  Doç. Dr. Mehmet Emre Güler

  Ali Köstepen (YL)

İzmir İlinin Medikal Turizm Potansiyelinin Tespiti

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Şaban Kargiglioğlu (YL)

Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir   Araştırma

  Prof. Dr.  Atilla Akbaba

  Hacı Ahmet Çakır (YL)

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında Otel Mutfaklarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Bir Uygulama

  Doç. Dr. İlhan Bölükoğlu

  Öyküm Pak (YL)

Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitimi ve Zorunlu Staj: Turizm Meslek Lisesi Örneği

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Osman Özer (YL)

Av Turizmi ve Görsel Medya: Yaban TV’nin Türkiye’deki Yerli Avcı Turistlerin Tutumlarına Yönelik Etkileri

  Doç. Dr. İlhan Bölükoğlu

  Meltem Ülkü (YL)

Turizm Operatörlerinin Graf Teorisi ile Optimizasyonu: Seyahat Endüstrisi İçin Bir İnceleme

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Elif Zeynep Özer (YL)

Marka Konumlandırmada Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Etkisi: İstanbul İlindeki Zincir Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma

  Prof. Dr.  Atilla Akbaba

  Ahmet Çelik (YL)

İşgören Bulma ve Seçiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Etkisi: İzmir’deki  A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma

  Dr. Öğr. Üyesi Volkan Altıntaş

  Zafer Barış (YL)

Turizm İşletmelerinde Organik Gıda Kullanımı Algı ve Tutumlarının Araştırılması: Gaziantep İli Örneği

 Dr. Öğr. Üyesi Melike Yılmazer

  Fatih Çavuşoğlu (YL)

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: İzmir İl Merkezindeki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir  Araştırma

  Doç.Dr. Mehmet Emre Güler

  Gülçin Artun Güler (YL)

Konaklama İşletmelerinde Mobbingin Personel Devir Hızına Etkisi: İzmir Örneği

  Prof. Dr.  Cengiz Demir

  Damla Ekicikol (YL)

Türkiye’deki Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri ve Yolcuların Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (İzmir İli Örneği)

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür Hakan Çavuş

  Ebru Şener (YL)

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkileri: İzmir Örneği

 Dr. Öğr. Üyesi Volkan Altıntaş

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüyü Kapat